ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

1. ВЪВЕДЕНИЕ: Добре дошли в нашата HSS Платформа за лоялност и HSS Мобилно приложение ("Приложение"). Това Приложение е свързано с платформата ни за лоялност HSS и е публикувано от или от името на Horizon Software Solutions Ltd. ("Ние" или "HSS") дружество, регистрирано в Англия и Уелс под фирмен номер 05750041, BOOTH STREET CHAMBERS, ASHTON UNDER LYNE, LANCASHIRE, OL6 7LQ, UK.

Целта на настоящото Споразумение е да определи условията, при които, наред с други неща, ще Ви лицензираме да използвате приложението и/или услугите, които можете да достъпите чрез мобилното си устройство.

Платформите за лоялност на HSS са създадени, за да разпознават и възнаграждават лоялните потребители. Като част от платформите за лоялност на HSS, членовете й имат достъп до структурирано търговско съдържание, скенер за QR кодове, специални персонализирани оферти и могат да печелят награди. Тези Условия ("Условия") важат за участието ви в Платформите за лоялност на HSS и използването на приложението.

Чрез изтегляне или достъп до приложението, вие се съгласявате да спазвате следните условия и нашата Декларация за поверителност. Ако имате въпроси относно приложението или тези Условия, можете да се свържете с нас по всеки един от начините, посочени в параграф 11 от настоящите „Правила и условия“. Ако не сте съгласни с тези Условия, трябва незабавно да преустановите използването на приложението.

2. ОБЩИ ПРАВИЛА, СВЪРЗАНИ С ПОВЕДЕНИЕТО: Приложението се предоставя за ваша лична употреба. Приложението не трябва да се използва за каквато и да е търговска цел или за незаконна или неоторизирана цел. Когато използвате приложението, трябва да спазвате всички приложими закони на Обединеното кралство и приложимите международни закони, включително местните закони във вашата държава на пребиваване (наричани заедно "Приложими закони").

Приемате, че когато използвате приложението, ще спазвате всички приложими закони и тези условия. По-специално, но без ограничение, вие се съгласявате да не:

(a) използвате приложението по незаконен начин или по начин, който насърчава незаконна дейност, включително (без ограничение) нарушаване на авторски права; или

(б) се oпитвате да получите неоторизиран достъп до приложението, мрежи, сървъри или компютърни системи, свързани с приложението; или

(в) да променяте, адаптирате, превеждате или обръщате инженеринг на която и да е част от приложението, или да преформатирате или подреждате всяка част от страниците, съдържащи приложението, освен до степен, изрично разрешена от настоящите Условия или от закона.

Вие се съгласявате да обезщетите изцяло и при поискване HSS и сродните компании от всички загуби, щети, разходи или разноски, които те понасят или понасят пряко или непряко в резултат от използването на приложението по друг начин, отколкото в съответствие с настоящите „Правила и условия“ или Приложими закони.

3. СЪДЪРЖАНИЕ: Авторските права върху всички материали, съдържащи се върху, в или достъпни чрез приложението, включително цялата информация, данни, текст, музика, звук, снимки, графики и видео съобщения, изборът и подредбата им, както и целия изходен код, софтуер компилации и други материали ("Материал") е собственост на или лицензирана на HSS или нейните компании от групата. Всички права са запазени. Можете да преглеждате, отпечатвате или изтегляте извлечения от материала за ваша лична употреба, но не можете да копирате, редактирате, променяте, възпроизвеждате, публикувате, показвате, разпространявате, съхранявате, предавате, търговска експлоатирате, разпространявате под каквато и да е форма или използвате без изричното разрешение на HSS.

Търговските марки, марки за услуги и лога ("Търговски марки"), съдържащи се в или в приложението, са собственост на Horizon Software Solutions Ltd. или на сродните компании от групата или на трети страни партньори на Horizon Software Solutions Ltd. Не можете да използвате, копирате, редактирате , изменяте, възпроизвеждате, публикувате, показвате, разпространявате, съхранявате, предавате, търгувате или разпространявате търговските марки без предварителното писмено съгласие на HSS или съответната компания от групата или съответния партньор на HSS.

4. ВРЪЗКА С ТРЕТИ СТРАНИ: Приложението може да съдържа връзки към уебсайтове, управлявани от трети страни ("Уеб страници на трети страни"). HSS може да реализира някои от тези връзки чрез използването на партньорски програми на трети страни. Независимо от такива партньорски програми, HSS няма никакво влияние или контрол над такива уеб сайтове на трети страни и, освен ако не е посочено друго, не носи отговорност и не одобрява уебсайтове на трети страни или тяхната наличност или съдържание.

5. HORIZON SOFTWARE SOLUTIONS LTD. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ: Ние приемаме личните ви данни много сериозно. HSS ще използва вашата лична информация само в съответствие с условията на нашата политика за поверителност. С използването на приложението потвърждавате и приемате, че сте прочели и приемете условията на Декларацията ни за поверителност на приложенията и тези Условия.

6. ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ / ОТГОВОРНОСТ: ИЗПОЛЗВАНЕТО НА АПАРАТА Е НА ВАШИЯ СОБСТВЕН РИСК. Приложението се предоставя "такава, каквато е". В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ЗАКОНА: (A) HORIZON SOFTWARE SOLUTIONS LTD. ОТХВЪРЛЯ ВСИЧКА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ОТ ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕКЪСВАНЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ) ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН ВЪВ ВРЪЗКА С АП; И Б) ВСИЧКИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ, УСЛОВИЯ И УСЛОВИЯ, СВЪРЗАНИ С АПП (ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ СЪСТОЯНИЕ, ОБЩО ПРАВО ИЛИ ДРУГО), ВКЛЮЧИТЕЛНО (НО НЕ САМО) ГАРАНЦИЯ, СРОК ИЛИ УСЛОВИЯ ЗА ТОЧНОСТ, ПЪЛНОТА, УДОВЛЕТВОРЕН КАЧЕСТВО, ИЗПЪЛНЕНИЕ, ЗА ЦЕЛ ИЛИ СПЕЦИАЛНА ЦЕЛ, НАЛИЧНОСТ, НЕДОСТАТЪЧНОСТ, ТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА, ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ, НЕДОСТАТЪЧНА ПОМОЩ И ЗАГЛАВИЕ СА, КАТО МЕЖДУ HORIZON SOFTWARE SOLUTIONS LTD. И ВИЕ, СЕ ИЗКЛЮЧВАТ. ВАЖНО, БЕЗ ПРЕДВИЖДАНЕ НА ПРЕДСТАВЯНЕТО, НЕ ПРИЕМАМЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ТЕХНИЧЕСКИ ПРОБЛЕМ НА ИНТЕРНЕТ И / ИЛИ АП; ИЛИ КАКВИТО И ДА БИЛО ЩЕТИ ИЛИ ВРЕДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ИЛИ ТЕХНИТЕ ОБОРУДВАНИЯ КАТО РЕЗУЛТАТ ОТ ИЛИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРИЛОЖЕНИЕТО.

HSS няма да носи отговорност по договор, деликт (включително, без да се ограничава до небрежност), по закон или по друг начин в резултат на или във връзка с приложението, за всякакви: i) икономическа загуба (включително, без ограничение, загуба на приходи, печалби, договори, бизнес или очаквани спестявания); или ii) загуба на репутация или репутация; или iii) специални или косвени или последващи загуби.

ОТГОВОРНОСТТА НА HORIZON SOFTWARE SOLUTIONS LTD. ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО, СЕ ОГРАНИЧАВА ДО 10 ПАУНДА (£ 10.00);

Нищо в настоящите условия не може да се тълкува като изключващо или ограничаващо отговорността на Horizon Software Solutions Ltd. или нейните сродни компании от групата за смърт или телесна повреда, причинена от неговата небрежност или за друга отговорност, която не може да бъде изключена от английското право.

7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УСЛУГА: HSS си запазва правото да преустанови или прекрати предоставянето на услуги, свързани с публикуваните от нея приложения, със или без предизвестие, и не носи никаква отговорност или отговорност по какъвто и да е начин, ако избере да го направи.

8. Рекламодатели в приложението: Ние не носим отговорност за реклами, съдържащи се в приложението. Ако сте съгласни да купувате стоки и/или услуги от трета страна, която рекламира в приложението, вие правите това на свой собствен риск. Рекламодателят, а не HSS, е отговорен за тези стоки и/или услуги и ако имате някакви въпроси или оплаквания във връзка с тях, единственото Ви обжалване е срещу рекламодателя.

9. СЪСТЕЗАНИЯ: Ако участвате в състезание, което се провежда в или чрез приложението, Вие се съгласявате да спазвате правилата на това състезание и всички други правила, посочени от Horizon Software Solutions Ltd. ("Правила на състезанието") и решенията на HSS, които са окончателни във всички въпроси, свързани със състезанието. HSS си запазва правото да дисквалифицира всеки участник и/или победител по свое усмотрение без предизвестие в съответствие с Правилата на състезанието.

10. КОДОВЕ ВЪВ APP-VOUCHER: Всеки код на ваучер в приложение, издаден от Horizon Software Solutions Ltd., може да се използва само в съответствие с нашите Правила и условия.

11. ОБЩИ УСЛОВИЯ: Настоящите Условия (които се променят периодично) представляват цялото споразумение между вас и HSS относно използването на приложението.

HSS си запазва правото да актуализира тези условия от време на време. Ако това се случи, актуализираната версия ще влезе в сила незабавно и настоящите „Правила и условия“ ще бъдат достъпни чрез връзка в приложението към тази страница. Вие носите отговорност за редовното преглеждане на тези Условия, за да сте запознати с всички промени в тях и ще бъдете обвързани от новата политика при продължаване на използването на приложението. Никаква друга промяна в настоящите Условия няма да бъде ефективна, освен ако не е в писмена форма и не е подписана от упълномощен представител от името на Horizon Software Solutions Ltd.

Тези условия се уреждат и тълкуват в съответствие с английското законодателство и вие се съгласявате да се подчинявате на изключителната юрисдикция на английските съдилища.

Ако някоя от разпоредбите на тези Условия се изтълкуват от компетентна юрисдикция като невалидни или неприложими, тези разпоредби се тълкуват, колкото е възможно по-близо до оригиналния текст, за да отразяват намеренията на страните (както е отразено в разпоредбата) и всички останали разпоредби остават в пълна сила.

Невъзможността на Horizon Software Solutions Ltd. да упражнява или прилага каквото и да е право или условие на тези Условия не представлява отказ от такова право или разпоредба, освен ако не бъде потвърдено и съгласувано с Horizon Software Solutions Ltd. писмено.

Освен ако изрично не е посочено, нищо в Условията не създава права или други предимства, независимо дали съгласно Закона за договорите (правата на трети страни) от 1999 г. или по друг начин в полза на лице, различно от вас, Horizon Software Solutions Ltd. компании.

12. КОНТАКТИ: Можете да се свържете с екипа на Horizon Software Solutions Ltd. На следния адрес Venture House, Arlington Sq Downshire Way, Bracknell, RG12 1WA, UK +44 7887854959 или имейл: sales@horizont.co.uk

I. Резюме на декларацията за поверителност

Когато използвате продуктите и услугите на Horizon Software Solutions Ltd. (HSS), вие ни се доверявате относно вашата информация. Тази Декларация за поверителност има за цел да ви помогне да разберете какви данни събираме, защо ги събираме и какво правим с тях. Надяваме се, че ще отделите време, за да я прочетете внимателно, тъй като съдържанието й е важно. HSS се грижи за поверителността ви. Поради тази причина събираме и използваме лични данни само, защото са ни необходими, за да Ви предоставим продуктите, услугите, уебсайтовете и HSS Мобилното приложение (колективно "HSS Платформата"). Съгласно Закона за защита на данните от 1998 г., Общият регламент за защита на данните на ЕС (GDPR) одобрен от Европейския парламент на 14 април 2016 г. и свързаните с тях закони, ние имаме законово задължение да защитаваме личната информация, която събираме от вас.

Вашите лични данни включват информация като:

Име, адрес, телефонен номер, дата на раждане, имейл адрес, други събрани данни, които биха могли да ви идентифицират пряко или непряко.

Нашата политика за поверителност също така описва опциите, които Ви предоставяме, за да получите достъп, да актуализирате или да поемете по друг начин контрол върху личните ви данни, които обработваме. Ако имате въпроси относно нашите практики или някое от вашите права, описани по-долу, можете да се свържете с нашия служител по защита на данните (DPO) и нашия екип, като се свържете с нас на privacy@horizont.co.uk. Тази пощенска кутия активно се следи и управлява.

II. Каква информация събираме

1. Информация която ни предоставяте

1.1 Информация, необходима за използването на HSS Платформата.

Ние искаме и събираме следната лична информация за вас, когато използвате HSS Платформата. Тази информация е необходима за адекватното изпълнение на договора между вас и нас и ни позволява да спазваме нашите правни задължения. Без него може да не сме в състояние да Ви предоставим всички искани услуги.

 • Информация за профила. Когато се регистрирате в мобилното приложение на HSS, изискваме определена информация, като имейл адрес.

1.2 Информацията, която вие решавате дали да ни дадете

Можете да изберете да ни предоставите допълнителна лична информация, за да получите по-добра практическа работа при използване на HSS Платформата. Тази допълнителна информация ще бъде обработена въз основа на Вашето съгласие.

 • Информация за профила. Можете да изберете да предоставите допълнителна информация като част от вашия HSS профил (напр. Вашето собствено, фамилно име, дата на раждане, пол, телефонен номер, град и държава ).
 • Маркетинг съгласие за получаване на информация по електронна поща, Push Нотификации, Facebook и/или СМС.
 • Друга информация . Може да решите да ни предоставите и друга информация, когато попълвате формуляр, актуализирате или добавяте информация за членството си в HSS, отговаряте на проучвания, участвате в промоции или използвате други функции на HSS Платформата.

1.3 Информация, необходима за използването на платежните услуги

Контрольорът на данни за плащанията трябва да събере следната информация, тъй като е необходима за адекватното изпълнение на договора с вас. Той е длъжен и да спазва приложимото законодателство (като например правилата за борба с прането на пари). Без него няма да можете да използвате Платежни услуги:

 • Информация за плащане. За да използвате определени функции на HSS Платформата (като резервация или покупка), може да Ви изискаме да предоставите определена финансова информация (например банковата си сметка или кредитна карта ), за да се улесни обработката на плащанията (за плащанията ползване външен доставчик).

2. Информация, която автоматично събираме от вашето ползване на HSS Платформата и платежните услуги.

Когато използвате HSS Платформата и платежните услуги, автоматично събираме информация, включително лична информация, за услугите, които използвате и как ги използвате. Тази информация е необходима за адекватното изпълнение на договора между вас и нас, за да можем да спазим правните си задължения, както и за да можем да предоставим и подобрим функционалностите на HSS Платформата.

 • Информация за географското местоположение. Когато използвате определени функции на HSS Платформата, може да събираме информация за точното или приблизителното ви местоположение, определено чрез данни като вашия IP адрес или GPS на мобилното устройство, за да Ви предложим по-добра практическа работа на потребителите. Повечето мобилни устройства ви позволяват да контролирате или деактивирате използването на услуги за местоположение за приложения в менюто с настройки на устройството. HSS може да събере тази информация дори когато не използвате приложението, ако тази връзка е разрешена чрез настройките или разрешенията на устройството ви.
 • Събираме информация за взаимодействията Ви с HSS Платформата, като например страниците или съдържанието, които виждате, приемането на промоции, сканирането с QR или баркод, използването на оферти, направените от Вас резервации и други действия в HSS Платформата.
 • Данни за дневника и информация за устройството. Ние автоматично събираме данните от дневника и информацията за устройството, когато имате достъп и използвате HSS Платформата. Тази информация включва, наред с други неща: подробности за това как сте използвали HSS Платформата, IP адрес, дати и часове за достъп, информация за хардуера и софтуера, информация за устройството, информация за събития на устройството, уникални идентификатори, данни за срив, данни за "бисквитки" страници, с които сте гледали или сте се занимавали преди или след използването на HSS Платформата.
 • Бисквитки и подобни технологии. Използваме "бисквитки" и други подобни технологии. Също така може да позволим на нашите бизнес партньори да използват тези технологии за проследяване в HSS Платформата или да ангажират други, за да проследяват поведението ви от наше име. За повече информация относно използването на тези технологии вижте правилата ни за "бисквитките".
 • При плащанията се събира информация, свързана с платежните транзакции, посредством HSS Платформата, в това число използвания платежен инструмент, дата и час, размер на плащането, дата на изтичане на срока на плащане и пощенски код за плащане, имейл адрес в PayPal, IBAN информация, адрес и други свързани с транзакцията данни. Тази информация е необходима за адекватното изпълнение на договора между вас и HSS, за да се позволи предоставянето на платежни услуги.

3. Информация, която събираме от трети страни

HSS може да събира информация, включително лични данни, които друг предоставя за Вас, докато използвате HSS Платформа и платежните услуги, както и да получи информация от други източници и да ги комбинира с информация, която събираме чрез HSS Платформата и платежните услуги. Ние не контролираме или не отговаряме за това как третите страни, предоставящи вашата информация, обработват вашите лични данни, и всяко искане за информация относно разкриването на вашата лична информация която е насочена към такива трети страни.

 • Услуги на трети страни. Ако се свържете или влезете в нашите HSS Мобилни приложения чрез услуга на трета страна (напр. Google или Facebook), услугата на третата страна може да ни изпрати информация за вашия профил. Тази информация се контролира от тази външна услуга чрез настройките за поверителност осигурени от нея.
 • Други източници. До степента, позволена от приложимото право, може да получим допълнителна информация за вас, като например демографски данни или информация за откриване на измами, от доставчици и/или партньори на трети страни и да ги комбинираме с информацията, която имаме за вас.

III. Как използваме информацията

Ние се стараем да минимизираме данните, които събираме и да ограничаваме на тяхното използване да е свързано с: (1) данни за които сме получили разрешение, (2) необходимостта да доставим Услугите, които сме длъжни да предоставим , или (3) тъй като може да ни се наложи да ги ползваме за законосъобразност или други законни цели. Тези употреби включват: Доставяне, усъвършенстване, актуализиране и подобряване на HSS Платформата и Услугите, които ви предоставяме. Събираме различни данни, свързани с вашето използване и / или взаимодействие с HSS Платформата.

Ние използваме тази информация за:

 • Подобряване и оптимизация на прилагането и изпълнението на нашите услуги (включително HSS Платформа и HSS Мобилни приложения)
 • Да се диагностицират проблемите и да се идентифицират рисковете, грешките или необходимите подобрения в сигурността на HSS Платформата
 • Събиране на обобщени статистически данни за използването на HSS Платформата
 • Да разберем за начина, по който се използва HSS Платформата и какви продукти и услуги са най-подходящи за вас.

Често, голяма част от събраните данни са обобщени или са статистически данни за това как лицата използват HSS Платформата и не са свързани с никакви лични данни. Споделяне с доверени трети страни: Можем да споделим вашите лични данни с филиали в рамките на нашето корпоративно семейство, с трети страни, с които си партнираме, за да ви позволим да интегрирате своите услуги в нашата HSS Платформа и с доверени доставчици на услуги от трети страни, когато тези данни са им необходими, за да извършват услуги от наше името, като:

Обработка на плащания с кредитна карта, обслужване на реклами, провеждане на конкурси или проучвания, извършване на анализ на демографските данни на нашите услуги и клиенти, комуникиране с вас, като например чрез имейл или доставка на справки.

Ние споделяме вашите лични данни, само ако е необходимо за извършването на услугата от трета страна и тази трета страна има нужда от данните Ви, за да извърши тази услуга от наше име. Тези трети страни (и всички подизпълнители), прилагат строги условия за обработка на данни и им е забранено за споделянето на вашите данни за други цели, освен ако не са получили вашето съгласие за такова споделяне.

Комуникация с вас. Можем да се свържем с вас директно или чрез доставчик на услуги от трети страни по отношение на продукти или услуги, които сте регистрирали или закупили от нас, като например, необходими за предоставяне на информация, свързана с покупки или други услуги. Също така може да се свържем с Вас с оферти за допълнителни услуги, които смятаме, че ще намерите за ценни, ако ни дадете съгласие или когато това е позволено въз основа на законни интереси. Не е необходимо да давате съгласие като условие за използването на нашите услуги. Тези контакти могат да включват:

електронна поща, текстови (SMS) съобщения, телефонни разговори, известие от мобилно приложение

Също така можете да актуализирате предпочитанията си за абонамент по отношение на получаването на съобщения от нас и/или нашите партньори, като влезете в нашето мобилно приложение и посетите страницата "Членство".

Ако събираме информация от Вас във връзка с кобрандирано предложение, ще бъде ясно в момента на събирането кой събира информацията и чия политика за поверителност се прилага. Освен това, то ще опише всички опции за избор, които имате по отношение на използването и/или споделянето на вашите лични данни с партньор, с който имаме съвместна марка.

Ако желаете да заявите вашата лична информация да бъде премахната от нашата база данни, моля свържете се с нас на адрес privacy@horizont.co.uk.

Прехвърляне на лични данни в чужбина. Моля, обърнете внимание, че информацията, събрана от HSS Платформата, ще се съхранява в Европейския съюз, който може да има различни закони за защита на данните, от страната, в която живеете. Вие се съгласявате с съхраняването и обработката на тази информация в Европейския съюз, като инсталирате и използвате HSS Мобилното приложение

Мобилни приложения от държава, различна от държавата, в която се намират нашите сървъри, вашите комуникации с нас може да доведе до прехвърляне на личните Ви данни през международните граници. Също така, когато ни се обадите или започнете разговор, може да ви предоставим поддръжка от някой от нашите международни офиси извън вашата страна на произход. В тези случаи вашите лични данни се обработват съгласно текущата Декларация за поверителност.

Анализ на уебсайтове. Използваме няколко инструмента за уеб анализи, предоставени от партньори, като Google Analytics, за да събираме информация за начина, по който взаимодействате с уебсайта или мобилните ни приложения, включително кои са посещаваните от вас страници, кой сайт сте посетили (преди да посетите нашия уебсайт) колко време отделяте за всяка страница, каква операционна система и уеб браузър използвате и IP информация. Използваме информацията, предоставена от тези инструменти, за да подобрим услугите си. Тези инструменти поставят постоянни "бисквитки" в браузъра ви, за да ви идентифицират като уникален потребител при следващото посещение на нашия уебсайт. Всяка "бисквитка" не може да бъде използвана от никой друг освен от доставчика на услуги (напр. Google за Google Analytics). Информацията, събрана от "бисквитката", може да бъде предадена и съхранявана от тези партньори в сървъри в страна, различна от държавата, в която живеете. Въпреки, че информацията, събрана не включва лични данни, като име, адрес, информация за плащане и т.н., събраната информация се използва и споделя от тях доставчик на услуги и в съответствие с техните индивидуални правила за поверителност. Можете да контролирате технологиите, които използваме, като управлявате настройките на бисквитките или "банери с бисквитки ", които може да се представят (в зависимост от URL адреса на посетения уебсайт), когато посещавате нашите уеб страници за първи път или като използвате настройките в браузъра или инструментите на трети страни.

Сайтове на трети страни. Нашият уеб сайт и нашите мобилни приложения съдържат връзки към уеб сайтове на трети страни. Ние не носим отговорност за практиките за поверителност или за съдържанието на сайтовете на трети страни. Моля, прочетете декларацията за поверителност на всеки уебсайт, който посещавате.

IV. Как можете да осъществите достъп, актуализирате или изтриете данните си

За по-лесен достъп, преглед, актуализиране или изтриване на лични данни (ако има такива), или да актуализирате предпочитанията си за абонамент, моля, влезте в нашето HSS Мобилно Приложение и посетете екрана "Членство". Алтернативно може да се свържете с нас по един от методите, описани в раздел "Контакти" по-долу и ако поискате от нас да направим така, ние ще премахнем Вашите лични данни от нашите сървъри в рамките на 30 (тридесет) дни.

V. Как съхраняваме и запазваме данните ви

Ние следваме общоприетите стандарти за съхраняване и защита на личните данни, които събираме и го правим във всички процеси на пристигането и съхраняването на тези данни, като ползваме шифриране, когато е необходимо. Запазваме лични данни само за толкова дълго, колкото е необходимо, за да се осигурят услугите, които сте поискали и след това за най-различни легитимни правни или бизнес цели. Ако имате въпроси относно сигурността или запазването на личните ви данни, можете да се свържете с нас на адрес privacy@horizont.co.uk.

VI. Прехвърляне в случай на продажба или промяна на контрола.

Ние може да прехвърлим информация, включително личната ви информация, във връзка със сливане, продажба, реорганизация, придобиване или друга промяна на собствеността или контрола на или върху Horizon Software Solutions Ltd. или всяка свързана компания (във всеки случай, независимо дали изцяло или поотделно част). Когато възникне някое от тези събития, ние ще полагаме усилия, за да уведомим потребителите, преди тяхната информация да стане предмет на различни политики и практики за защита на личните данни и сигурността.

VII. Родителски контрол

За да изтеглите, предоставите достъп или да използвате HSS Мобилното приложение, трябва да сте на 16 години или повече. Ако сте под 16 години и искате да използвате, изтеглите, инсталирате, достъпвате или използвате приложението, трябва да получите съгласие от родителя или настойника си, преди да го направите.

Бележка за родителите: HSS Мобилното приложение и App Store са предназначени за широката аудитория, въпреки че ограничение на възрастта може да бъде определена от съответния App Store на базата на информация, която предоставяте, и ние трябва да се съобразим с тази политика на съответния App Store. Интернет предлага на децата прекрасни образователни и развлекателни ресурси. Вашите напътствия и участие са от съществено значение, за да се гарантира, че децата имат безопасен и положителен онлайн опит. Препоръчваме Ви да посетите http://www.google.co.uk/safetycenter/families/start/basics/, за да научите повече за инструментите за родителски контрол.

VIII. Промени в нашата Декларация за поверителност

Ние си запазваме правото да променяме Декларацията за поверителност по всяко време. Ако решим да променим Декларацията ни за поверителност, ще публикуваме тези промени в тази Декларация за поверителност и всички други места, които считаме за подходящи, за да сте наясно каква информация събираме, как я използваме и при какви обстоятелства, ако има такива, ние ги оповестяваме. Ако направим съществени промени в тази Декларация за поверителност, ние ще Ви уведомим тук, по електронна поща или чрез известие на нашата начална страница, най-малко тридесет дни преди изпълнението на промените.

IX. Свържете се с нас

Ако имате въпроси, притеснения или оплаквания относно нашата Декларация за поверителност, нашите практики или нашите Услуги, можете да се свържете с нашата служба отговорна за запазването на лични данни по електронна поща на privacy@horizont.co.uk. Като алтернатива можете да се свържете с нас по един от следните начини:

 • По пощата : Horizon Software Solutions Ltd, Booth Street Chambers, Ashton Under Lyne, Lancashire, OL6 7LQ, Великобритания
 • По телефона: +44 7887854959

This website and its content is copyright of “Horizon Software Solutions Limited” ― © 2016 All rights reserved! © Horizon Software Solutions Ltd.

Any redistribution or reproduction of part or all of the contents in any form is prohibited other than the following:

You may print or download to a local hard disk extracts for your personal and non-commercial use only;

You may copy the content to individual third parties for their personal use, but only if you acknowledge the website as the source of the material;

You may not, except with our express written permission, distribute or commercially exploit the content. Nor may you transmit it or store it in any other website or other form of electronic retrieval system.